Hỗ trợ nóng: 090 364 8068

Có bao nhiêu loại dự án đầu tư EB5? Sự khác biệt giữa các loại dự án EB5?

Có 2 loại dự án đầu tư EB5: Regional Center & Direct EB5

(a). Regional Center (Trung tâm khu vực):

Thời gian xem xét lâu vì USCIS (Sở Di Trú Mỹ) sẽ phải rà soát các dự án lớn và năng lực của mỗi trung tâm khu vực. USCIS sẽ phải xem xét mô hình tạo ra công ăn việc làm từ dự án qua Regional Center.

(b). Direct EB5 (Đầu tư trực tiếp độc lập không qua Regional Center)

Quá trình xét duyệt đơn giản và tiết kiệm thời gian hơn. Chỉ cần sau khi xây dựng và dự án đi vào hoạt động, Chủ dự án nộp hồ sơ cho USCIS (Sở Di Trú Mỹ) số người lao động được thuê vào dự án theo tiêu chuẩn của USCIS