Hỗ trợ nóng: 090 364 8068

Trong trường hợp hồ sơ I-526 bị từ chối?

Hoàn vốn đầu tư và phí quản lý dự án sau khi bị từ chối.

Nhà đầu tư chỉ mất lệ phí nộp vào Sở di trú Mỹ.