Hỗ trợ nóng: 090 364 8068

Tin tức EB5 & EB3

LUẬT EB5 SẼ THAY ĐỔI!!!

Bắt đầu từ ngày 21/11/2019, luật EB-5 mới sẽ được áp dụng. Các thay đổi lớn trong luật Eb5 mới bao gồm:

  • Tăng hạn mức đầu tư từ 500.000 USD lên 900.000 USD đối với dự án thuộc trung tâm vùng và trong Vùng Khuyến khích Đầu tư (TEA);
  • Thay đổi yêu cầu về Vùng Khuyến khích Đầu tư (TEA) mà theo đó các dự án ở trung tâm thành phố lớn sẽ không còn thỏa điều kiện để làm EB-5;
  •  Một số thay đổi về quy trình và cách thức xin xóa điều kiện để lấy thẻ xanh vĩnh viễn.
  • Cho phép các hồ sơ EB-5 đã được chấp thuận I-526 mà chưa được cấp thẻ xanh được phép nộp lại hồ sơ và vẫn được giữ ngày ưu tiên của hồ sơ cũ (ngày nộp của hồ sơ cũ), thay vì phải tính lại thời gian đợi theo hồ sơ mới.


https://www.uscis.gov/news/news-releases/new-rulemaking-brings-significant-changes-eb-5-program